STAFETTPINNEN: Vern for den norske (na)turen

I Norge er det aldri langt ut. Rik og raus omgir naturen oss, det er bare å åpne døra. Eller en god bok. Mange forfattere har hentet inspirasjonen sin fra naturen. I forbindelse med Naturvern- forbundets 100 års jubileum i fjor, kom det også ut en jubileumsbok med den slående tittelen – Naturen svikter aldri. Og det gjør den jo ikke. Det er bare vi som svikter den.

 

Sekundærsak

Ferdig isolerte klosser på Follum?

Selskapet Termowood as har som det første tegnet kontrakt om etablering i Treklyngen på Follum. Dermed kan det gå mot produksjon av ferdig isolerte tak- og veggelementer av tre på den gamle papirfabrikken.

 

DEBATT: Effektive klimatiltak - nå!

TEKST: STYRINGSGRUPPEN FOR FYLKESKOMMUNALT OPPFØLGINGSPROGRAM I KYSTSKOGBRUKET

 

Global oppvarming er en svært saktegående prosess, sett i forhold til alle menneskelige perspektiver, og derfor må blikket løftes ekstra høyt for ikke å havne i kjente tidsødende politiske fallgruver. Det krever ekstra årvåkenhet i våre debatter og solidaritet i våre handlinger. Når EU, med bakgrunn i FNs klimapanels siste rapporter, skjerper sine klimakrav og viser at det haster med å få i gang effektive tiltak, vil det være naturlig at Norge følger opp med betydelige utslippsreduksjoner innenlands i tråd med klimaforliket.

 

Tertiarsak1

– Skog er næring, ikke klimaløsning

Miljøpolitikeren Rasmus Hansson mener skogen kan bli kilde til mange flere produkter og prosesser i den grønne industrien etter oljeepoken. Men han har liten tillit til at skogen vil utgjøre en betydelig rolle i å redde klimaet.

 

DEBATT: Derfor utnyttes skogen dårlig

Vi underavvirker 4-5 millioner kubikkmeter. Det er det samme som rundt 1500 aktive skogeiere med en gjennomsnittlig tilvekst på 3000m3 ville ha produsert. Det finnes også i Norge nok entreprenører og gårdbrukere som hverken reiser utenlands på ferie to tre ganger i året eller stadig bytter bil, men som i stedet bygger seg opp økonomisk over tid. For passive rikfolk egner skogsdrift seg relativt dårlig.

 

Tertiarsak1

Året da andelslagene gikk over grensen

Vi har lagt bak oss et spesielt år i tømmeromsetnings-Norge. Og opptakten ligger flere år tilbake, da daværende administrerende direktør i Viken Skog, Ragnhild Borchgrevink, skal ha sett utover lederforsamlingen i Norges skogeierforbund og uttalt at: «Her ser jeg bare konkurrenter».

 

Disse kurvene er gull verd for skogbruket

Som kurvene viser har den norske krona siden inngangen av 2013 svekket seg med ca 35% mot dollar, 25% mot euro og 12% mot svenske kroner. Det som er igjen av konkurranseutsatt virksomhet i fastlands- Norge får dermed et hardt tiltrengt pusterom.

 

Rekorder falt over hele landet

Over halvparten av tømmerkjøperne Norsk Skogbruk har vært i kontakt med nå ved årsskiftet har hatt rekordavvirkning i 2014. Det rapporteres om god fart i tømmeromsetningen når vi går inn i 2015. Her er det de 12 største tømmerkjøperne fortalte oss:

 

Glommen vil slå rot i Østfold og Akershus

Et drøyt år etter det første vekkelsesmøtet i Askim kan Glommen Skog konstatere at deres inntreden i Østfold og Akershus har blitt godt mottatt av skogeierne. Nå defineres denne geografien som et eget skogeierområde der Glommen også ønsker å verve nye andelseiere. Og på et møte i Mysen nylig møtte rundt 80 menn og tre kvinner fram for å høre andelslaget presentere sine videre planer i området.

 

Abonner på Norsk Skogbruk

Leder: Klimaskoger krever nytenkning:

FNs klimapanel har stadig tydeligere sagt fra om at skogplanting er et nødvendig klimatiltak. Det gir en betydelig karbonnegativ virkning, både gjennom binding av CO2 når treet vokser og når biomassen kan erstatte fossile materialer. Spesielt nevnes bioenergi med fangst og lagring av CO2. På begge områder er skogen sentral. Til tross for at miljøorganisasjonene har motarbeidet dette tiltaket, har politikerne nå bevilget 15 millioner til skogplanting som et første steg på vegen, i tråd med anbefalingen fra rapporten «Planting av skog på nye arealer som klimatiltak» fra 2013.

 

Les mer
Signatur

Les i dette nummeret:

  • Rekordavvirkning i 2014
  • Svekket krone - gull for skogbruket
  • Portrettet: MDGs Rasmus Hansson

Nyhetsbrev:

Meld deg på Norsk Skogbruks nyhetsbrev:

Andre medier:

Kontakt

Norsk Skogbruk
Wergelandsveien 23B,
0167 OSLO

Telefon: 23 36 58 50
Telefaks: 23 60 41 89

E-post: post @ norsk-skogbruk.no »
Redaktør: Line Venn

Finn oss i kart

Lukk kart