Ny æra for bjørk rundt Mjøsa?

PERFEKT FOR BJØRK: Utgangspunktet til skog- eierlagsleder Helge Hvoslef (t.h.) og skogbruks- sjef Finn Sønsteby (t.v.) i Ringsaker er at grana i området sliter med råte. Og at de naturgitte forholdene her egner seg bedre for bjørkepro- duksjon i mange tilfeller. Gjennom bjørketiltaket håper de å få mer bevissthet på kvalitetsvirke og samtidig stimulere til å bygge opp mot- taksapparatet. Her i bjørkebestand i hkl 2 ved Hersoug. Foto Line Venn

– Hvorfor produsere råtegran på våre mest produktive skogsarealer når det er mulig å dyrke fram høykvalitets hengebjørk? Spør leder i Ringsaker Skogeierlag Helge Hvoslef som nå setter nytt søkelys på Mjøsbjørka som ressurs.

Han peker på at Mjøsområdet med sine rike kambrosiluravsetninger er best egent til denne produksjonen i Norge. Sammen med jordbunnsforhold og klima burde for­ holdene ligge optimalt til rette for å produ­sere hengebjørk i volumer og kvaliteter som mottaksapparatet ser seg tjent med å for­ edle, mener han. Det er utgangspunktet for utspillet fra Skogeierlaget som Hvoslef akter å følge opp fremover.

Les mer om dett prosjektet i Norsk Skogbruk nr 7/8

SHARE