Svenska Skogen: – Investerer 40 øre pr m3 i næringens omdømme

Åsa Bihl (t.v) og kollega Cecilia Boman jobber ut fra prinsippet om at «kommunikasjon bare når fram på målgruppens premisser». Noe som forklarer at fortløpende og bred kartlegging av målgruppen er en viktig del av prosjektet.

«Svenska Skogen» startet sine kampanjer våren 2017. Målet er å gjøre allmennheten mer bevisst på hva den svenske skogen betyr for landet. En forståelse som sentralisering og urbanisering kan ha fjernet folk fra.

– Statistikken viser at 85% av Sveriges befolkning bor i byer og tettsteder. Svært mange av disse synes egentlig ikke å ha noen spesiell oppfatning av svensk skog, skogbruk og foredling, avslører Svenska Skogen gjen- nom sine undersøkelser av målgruppen man prøver å nå. Og det vil det svenske skogbru- ket nå gjøre noe med.

Resultatet er omdømmeprosjektet Svenska Skogen. – Behovet og lengselen etter å få vise hva skognæringen egentlig står for og alle de positive sidene, har vokst fram over lang tid i næringen, tror Åsa Bihl om hvordan denne storsatsingen på omdømme kom til. Hun og Cecilia Boman er ansatt nesten full tid for å drive kampanjen fremover. Men før sjøsetting hadde bransjen jobbet i flere år for å få på plass både enighet om ulike spørsmål, hva man ville og en finansieringsnøkkel som alle kunne være fornøyde med.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 1.

SHARE