Hvordan virker askegjødsling på skog og skogbunn?

Uttak av årringprøver fem år etter gjødsling. Foto: Kjersti Holt Hanssen

Trærne vokser bedre når treaske tilføres sammen med nitrogen, men noen moser kan skades. Det er konklusjonen etter et gjødslingsforsøk med aske som NIBIO har utført i Hobøl.

Produksjon av aske fra trevirke har økt kraf­ tig de siste årene, fordi biobrensel i økende grad blir tatt i bruk til fornybar varme­ og energiproduksjon. Treaske inneholder vik­ tige næringsstoffer, for eksempel fosfor, kali­ um, kalsium og magnesium. Det er imid­ lertid ikke nitrogen i aske, det forsvinner i forbrenningsprosessen.

I dag havner mye av treasken på søppeldepo­ nier. Men næringsstoffene og kalken i asken kan utnyttes til gjødsling, for eksempel i skog, alene eller sammen med nitrogen. Da må vi først vite at gjødslingen har positive effekter på skogen og akseptable effekter for miljøet. Vi har undersøkt effekter av aske­ og nitrogengjødsling på trær, undervegetasjon og jordsmonn i en granskog i Østfold.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 11.

SHARE