Vi trenger skogressursene!

BRUK, IKKE VERN: Artikkelforfatter er skeptisk til argumentasjonen som bygger på at skogbruk kan føre til irreversibel skade på skognaturen og ødelegger biologisk mangfold og en sunn natur for all framtid.

Mennesket må ikke overdrive troen på sin evne til å påvirke utviklingstrekkene i naturen i så stor grad at «føre var-prinsippet» trumfer det meste. Totalt vern i så stor målestokk som vi nå står ovenfor er en blindgate og en fallitterklæring. I tillegg er det på grensen til uforsvarlig, sett i lys av de utfordringene vi står ovenfor, spesielt trusselen om global oppvarming.

TEKST: ODD IVAR LØVHAUGEN, FORSTKANDIDAT

Jeg har i mange år arbeidet innfor skogbru- ket både i Norge og andre steder og har fulgt interessert med i de periodene jeg har vært engasjert i andre bransjer. Jeg er nå i mitt 64. år og har levd av, i og nært skog og natur i alle år.

De siste tiårene har vært sterkt preget av miljøaspektet og ikke minst fokus på vern av skog mot menneskets potensielle ødele gelse av skognaturen.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 12.

SHARE