Stor ulovlig import av tømmer og flis

SKUMMEL: Mountain Pine Beetle har forårsaket enorme skogskader i Kanada. Likevel importeres stadig tømmer og flis fra Nord-Amerika.

En fersk rapport fra NIBIO viser at det stadig foregår import av tømmer og flis fra andre kontinenter. Og at dette representerer stor fare for at fremmede skadegjørere er med på lasset. Men det er ingen kjente eksempler på at slik import virkelig har brakt arter som har medført skogskader til landet.

Rapporten er basert på Tollstatistikken, og den viser at situasjonen ikke er bedre i dag enn i 2012, da det også ble foretatt en undersøkelse som pekte på problemet med ulovlig trevareimport. – Det er særlig urovekkende at det fortsatt importeres store volum av trevarer som potensielt kan bringe med seg noen av de mest alvorlige skogskadegjørerne som finnes. Dette til tross for at disse er regulert i norske lover og forskrifter, sier Bjørn Økland, seniorforsker ved NIBIO.

– De alvorligste eksemplene finner vi i importstatistikken fra Nord-Amerika, hvor det har vært importert bartrevirke som potensielt kan føre med seg arter som «mountain pine beetle», «southern pine beetle» og furuvednematode. Den førstnevnte arten forårsaker for tiden det mest omfattende barkbilleutbrudd i kjent historie, i løpet av de siste ti årene er hele 725 millioner m³ furu drept av denne billen. Og vår stedegne furu er en av flere furuarter som er mottakelig for denne nordamerikanske barkbillearten, opplyser han.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 6-2019

SHARE